Privacyverklaring van CCEP

Coca-Cola European Partners plc en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen (‘CCEP’ of ‘we’) zetten zich in om uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens behoorlijk en veilig te verwerken. In deze Privacyverklaring vertellen we u hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u deze website (www.cocacolaep.com) bezoekt of wanneer u een zakelijke relatie met ons hebt.

CCEP is een grote organisatie en we verwerken persoonsgegevens in verschillende contexten. Voor bepaalde soorten gebruik hebben we specifieke privacyverklaringen. We hebben bijvoorbeeld een specifieke privacyverklaring voor onze 'Werken bij Coca-Cola'-website op www.ccep.jobs, en als u een medewerker van CCEP bent, kunt u een specifieke privacyverklaring voor medewerkers vinden op het intranet van CCEP. Coca-Cola European Partners plc is de verantwoordelijke entiteit of de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens in de context van onze website op www.cocacolaep.com. Voor andere verwerkingsactiviteiten in het kader van onze zakelijke relatie met u is de CCEP-onderneming waar u interactie mee hebt de verwerkingsverantwoordelijke. Zie voor meer informatie over hoe u kunt achterhalen wie de verwerkingsverantwoordelijke is en hoe u hier contact mee kunt opnemen het knopje Contact opnemen onderaan deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, land van verblijf, contactgegevens voor noodgevallen, en zakelijke contactgegevens, zoals bedrijfsnaam en functietitel.

Correspondentie, zoals inhoud, datum en tijdstip van e-mails, chatberichten, berichten op social media en andere communicatie met u.

Inloggegevens, zoals uw gebruikersnaam en (versleuteld) wachtwoord, herstel-e-mailadres, veiligheidsvragen en beveiligingslogs.

Betalingsgegevens, zoals uw (zakelijke) bankrekeningnummer, facturen en andere gegevens die nodig zijn om betalingen te verrichten of te ontvangen.

Persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat en nationaliteit.

Voorkeuren, zoals uw persoonlijke voorkeuren voor onze producten en diensten, leefstijl en sociale omstandigheden, familieomstandigheden (bijvoorbeeld uw burgerlijke staat en van u afhankelijke personen), taal- en marketingvoorkeuren.

Transactiegegevens, zoals uw aankopen, klantaccountgegevens, gegevens van bestellingen en overeenkomsten, leveringsinformatie, facturatie- en financiële gegevens, kredietwaardigheid en transactiegeschiedenis.

Door de gebruiker gegenereerde content, zoals posts op blogs, forums, wiki's en andere social media-applicaties en -diensten die wij leveren.

Gegevens voor het screenen van leveranciers, zoals beroepskwalificaties, vergunningen en certificaten, werkvergunningen, officiële identificatiedocumenten, potentiële belangenconflicten en uiteindelijk belanghebbenden, telkens voor zover volgens de toepasselijke wetgeving toegestaan of vereist.

Gegevens over het gebruik van onze website en diensten, zoals de hostnaam en het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, uw besturingssysteem, de pagina's die u bezoekt, het tijdstip en de duur van uw bezoek en de website die u naar ons heeft verwezen.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt of een online dienst gebruikt. We kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken op onze websites en voor andere diensten. Zie voor meer informatie over ons gebruik van cookies onze Cookieverklaring.

Indien van toepassing geven we aan of en waarom u uw persoonsgegevens aan ons moet verstrekken en wat de gevolgen zijn indien u dit niet doet. Als u bijvoorbeeld weigert om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken terwijl wij deze nodig hebben om de door u gevraagde diensten te leveren of als we wettelijk verplicht zijn die gegevens te verzamelen, kunnen we de door u gevraagde diensten niet leveren.

Doelen en rechtsgronden

We gebruiken informatie die over u wordt bewaard voor de volgende doeleinden:

Verlenen van diensten. Om alle functies van de website en andere diensten te laten werken, te onderhouden en te verbeteren.

Met u communiceren. Om te reageren op uw informatieverzoeken en opmerkingen, en om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Uitvoeren van uw bestellingen. Om bestellingen van producten of diensten te verwerken en gerelateerde activiteiten uit te voeren, zoals levering van producten en diensten, klantenservice, account- en facturatiebeheer en ondersteuning, en om andere diensten te leveren met betrekking tot uw bestellingen.

Beheren van onze relatie met u. Om uw voortdurende relatie met ons te beheren, waarbij we onder andere contractuele of andere verplichtingen beheren, interageren met u en u informeren over onze producten of diensten en over speciale aanbiedingen en promoties.

Marketing. Voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden, zoals u onze nieuwsbrieven, enquêtes en andere marketing- of promotiematerialen sturen, onze activiteiten analyseren en onderhouden, intern beheer, forecasting, auditing, nieuwe producten ontwikkelen, onze websites, producten en diensten verbeteren, trends vaststellen, marktonderzoek doen, de effectiviteit van onze marketingcampagnes evalueren, de klanttevredenheid meten en onze klantenservice verbeteren.

Screenen van leveranciers. Om toekomstige leveranciers en zakenpartners te beoordelen teneinde te verzekeren dat zij voldoen aan toepasselijke wettelijke eisen, sectornormen en ons beleid.

Bedrijfsvoering. Beheren van onze dagelijkse zakelijke behoeften, zoals verwerking van betalingen en beheer van financiële accounts, productontwikkeling, contractbeheer, websitebeheer, uitvoering, corporate governance, audits, rapportage en wettelijke naleving.

Beschermen van CCEP. Om de veiligheid van onze websites, netwerken, systemen en panden te garanderen en ons te beschermen tegen fraude.

Compliance. Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke eisen, sectornormen en ons beleid, om audits en onderzoeken uit te voeren.

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van een geldige rechtsgrond, onder andere wanneer:

u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van cookies op een website van CCEP of voor het ontvangen van marketingberichten van ons;

we uw persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren, bijvoorbeeld voor het verwerken van de bestellingen die u plaatst;

we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, bijvoorbeeld om te voldoen aan belasting- of boekhoudverplichtingen; of

we een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens. CCEP heeft bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van persoonsgegevens om marktonderzoek, productontwikkeling en interne analyses uit te voeren, en om de veiligheid, beveiliging en prestaties van onze diensten anderszins te verbeteren. We beroepen ons uitsluitend op onze gerechtvaardigde belangen of die van derden bij het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer deze belangen zwaarder wegen dan uw rechten en belangen.

Hoe we persoonsgegevens kunnen verstrekken

We kunnen informatie verstrekken aan derden met uw toestemming en in de volgende situaties:

CCEP-groepsondernemingen. We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen behorende tot de CCEP-groep.

Dienstverleners. We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan externe dienstverleners die ons diensten leveren op het gebied van applicatieontwikkeling, hosting, onderhoud en andere diensten. Deze derden kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens over u of kunnen deze verwerken wanneer zij deze diensten aan ons leveren. We beperken de persoonsgegevens die aan deze dienstverleners worden verstrekt tot de gegevens die zij redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren en we vereisen van hen dat zij instemmen de geheimhouding van deze informatie te bewaren.

Naleving en handhaving van wetgeving. We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer we van mening zijn dat het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter bescherming van de beveiliging of integriteit van onze diensten, of ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen, rechten, eigendommen of veiligheid van CCEP, haar medewerkers, gebruikers of anderen, of om gevolg te geven aan een juridische procedure, gerechtelijk bevel, verzoek van een overheidsinstelling of toezichthouder, dan wel enige andere wettelijke procedure waar we mee te maken krijgen.

Bedrijfsoverdracht. We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan een overnemende partij, opvolger of verkrijger van ons bedrijf in het kader van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa, of een vergelijkbare transactie, dan wel in het geval van insolventie, faillissement of curatorschap waarbij informatie aan een of meer derden wordt overgedragen als een deelvan ons bedrijfsvermogen.

Reclamepartners. Met uw toestemming kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adverteerders of sponsors voor directmarketingdoeleinden, waaronder gerichte reclame, bijvoorbeeld om een bepaald publiek te bereiken.

Geaggregeerde gegevens. We kunnen geaggregeerde informatie doorgeven aan derden. Deze informatie bevat echter geen informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie waar wetgeving geldt die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt. Indien we dit doen, zullen we zorgdragen voor passende waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen die voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Een passende waarborg kan bestaan uit een overeenkomst met de ontvanger met betrekking tot de doorgifte van gegevens, gebaseerd op standaard, door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele bedingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen.

Voor meer informatie over de hiervoor beschreven doorgifte en de passende waarborgen die we gebruiken om een dergelijke doorgifte te beschermen, kunt u contact met ons opnemen via de hierna opgenomen contactgegevens.

Bewaartermijn

We nemen maatregelen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of om deze te bewaren in een vorm waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, wanneer deze informatie niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze informatie verwerken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens gedurende een langere periode te bewaren. Bij het bepalen van de bewaartermijn houden we rekening met verschillende criteria, zoals het type diensten dat wij aan u leveren of dat u aan ons levert, de aard en de duur van onze relatie met u, eventuele herinschrijving voor onze diensten, de gevolgen voor onze diensten indien we bepaalde gegevens van of over u wissen, wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen en de verjaringstermijn.

Uw rechten en keuzemogelijkheden

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor ondersteuning in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om:

van ons bevestigd te krijgen dat we uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren;

ons te vragen de persoonsgegevens die we over u bewaren te actualiseren, of om de persoonsgegevens die volgens u onjuist of onvolledig zijn te corrigeren;

ons te vragen de persoonsgegevens die we over u bewaren te wissen, of de wijze waarop we deze persoonsgegevens gebruiken te beperken indien u van mening bent dat er voor ons geen rechtsgrond (meer) bestaat om deze persoonsgegevens te verwerken;

de toestemming voor het door ons verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover deze verwerking is gebaseerd op toestemming);

een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij (voor zover deze verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst);

bezwaar te maken tegen het door ons verwerken van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, waarop wij de verwerking zullen staken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking; en

te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u niet langer direct marketing van ons wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen of in een dergelijk directmarketingbericht klikken op ‘afmelden’.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een verzoek sturen waarin u aangeeft welk recht u wenst uit te oefenen. Hiervoor neemt u contact met ons op op de wijze die onderaan deze Privacyverklaring is aangegeven. Er gelden echter uitzonderingen op, en beperkingen voor, elk van deze rechten. We kunnen bijvoorbeeld een redelijke vergoeding in rekening brengen, of weigeren om gevolg te geven aan een verzoek indien het verzoek ongegrond of buitensporig blijkt, met name vanwege het repetitieve karakter ervan. In een aantal situaties kunnen we weigeren om op te treden of kunnen we uw rechten beperken, bijvoorbeeld indien het aannemelijk is dat uw verzoek

afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, de tenuitvoerlegging of handhaving van de wet belemmert, lopende of toekomstige rechtsprocedures belemmert, of inbreuk maakt op geldend recht. In alle gevallen hebt u het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in deze Privacyverklaring aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Om u te informeren over de datum van wijziging van deze Privacyverklaring zullen we de herzieningsdatum bovenaan deze pagina aanpassen. De nieuwe gewijzigde of aangepaste Privacyverklaring is van toepassing vanaf die herzieningsdatum. Bezoek deze pagina regelmatig opnieuw om wijzigingen en toevoegingen te bekijken.

Contact opnemen

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over onze privacypraktijken in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen via ons contact formulier.

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@ccep.com.

Indien uw informatieverzoek betrekking heeft op een lokale CCEP-onderneming, zorgen wij ervoor dat uw verzoek aan de betreffende CCEP-onderneming wordt doorgestuurd. Wilt u liever rechtstreeks contact met uw lokale CCEP-onderneming? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij CCEP of raadpleeg de lijst met verwerkingsverantwoordelijken.